Válasszon nyelvet

   +(36) 88 624 021 |    dekanititkarsag@mik.uni-pannon.hu |    8200 Veszprém, Egyetem utca 10. I. épület

Válasszon nyelvet

A részletes pályázati felhívás az Informatikai Tudományok Doktori Iskolában szervezett PhD képzésben való részvételre itt olvasható.

Meghirdetett PhD témák: A 2023/2024. tanév tavaszi félévére meghirdetett PhD témák itt érhetők el.

Jelentkezési határidő: 2024. január 12.

A pályázat benyújtása

A jelentkezés személyesen vagy postai úton nyújtható be a következő címre:
 
Oktatási Igazgatóság
Szommerné Kiss Erzsébet
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.  
("A" épület, földszint 2. vagy 5. iroda) 

Hiányos, illetve faxon keresztül érkező jelentkezéseket nem áll módunkban
elfogadni! Külföldi hallgatók szkennelt formában (az eredeti aláírt példány beszkennelését követően) is benyújthatják jelentkezésüket az alábbi címen: kulcsar.eszter@uni-pannon.hu
Az eredeti dokumentumokat a beiratkozáskor be kell mutatni!

A jelentkezés feltételei

 • a választott tudományterületen (informatikából vagy számítástudományból) megszerzett mesterszintű vagy azzal egyenértékű egyetemi oklevél,
 • a doktori képzésben történő részvételhez szükséges angol általános nyelvi ismeretek (lásd működési szabályzat 3.A.1. pont),
 • a választott témakör tudományos alapismereteiben és szakirodalmában való tájékozottság,
 • jártasság tudomány-módszertani kérdésekben.

A jelentkezéskor benyújtandó anyagok

 • kitöltött jelentkezési lap (lehetőleg géppel kitöltve) - itt letölthető,
 • mesterszintű vagy azzal egyenértékű egyetemi oklevél hiteles másolata (ez a felvétel évében végző hallgatók esetében 2024. február 16-ig pótolható),
 • az egyetemi képzés teljes időszakára vonatkozó hiteles indexmásolat (amennyiben nem a Pannon Egyetemen szerezte meg oklevelét),
 • idegen nyelvtudást igazoló okirat hitelesített másolata, amennyiben rendelkezik ilyennel
 • a leendő témavezető fogadónyilatkozata, 
 • szakmai önéletrajz, publikációs jegyzék, csatolva a publikáció vagy egyéb szakmai tevékenységet bizonyító dokumentumok másolata, 
 • legalább egy vélemény a pályázó munkásságáról (pl.  diploma- vagy TDK témavezetőtől, munkahelyi vezetőtől), 
 • munkaviszonyban állók esetében a munkahelyi vezető nyilatkozata a képzésben való részvétel támogatottságáról, 
 • a befogadó kutatóhely vezetőjének véleménye az infrastruktúra biztosításáról, 
 • nyilatkozat arról, hogy jelentkezett-e bármikor más doktori iskolába, illetve áll-e hallgatói/doktorjelölti jogviszonyban más doktori iskolával, 
 • büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány (külföldi hallgatók esetében felvételt követően, a hallgatói jogviszony létesítésének feltétele a magyar hatóságoktól beszerzett hatósági erkölcsi bizonyítvány bemutatása - azaz nem kell a felvételi kérelemmel együtt benyújtani), vagy a feladást igazoló szelvény (három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt legkésőbb beiratkozáskor kell benyújtani)
 • 9.000 Ft jelentkezési díj befizetését igazoló átutalási bizonylat.  (A felvételi eljárási díj a Pannon Egyetem központi 10300002-10802153-00014904 sz. számlájára "PhD felvételi díj/név/ITDI - E013300027 " megjelöléssel utalható.)

Felhívjuk minden kedves érdeklődő figyelmét, hogy a jelentkezési díj befizetése előtt az adott Doktori Iskolánál tájékozódjon az iskola fogadókészségéről!
Külföldön szerzett egyetemi oklevél esetén amennyiben az nem angol, német, spanyol, francia vagy orosz nyelven, vagy a kiállító intézmény országának hivatalos nyelvén és ezen nyelvek valamelyikén (kétnyelvű formában) lett kiállítva, kérjük az oklevél hiteles fordítását, valamint a végzettségi szint elismeréséről szóló határozatot.

A szóbeli felvételi elbeszélgetés

A pályázatok elbírálásának szempontjai

 • mesterszintű vagy azzal egyenértékű egyetemi oklevél minősítése,
 • az előírt nyelvtudáson túli további nyelvismeret,
 • szakmai tevékenység (publikációs tevékenység, TDK munka),
 • a felvételi elbeszélgetésen bizonyított szakmai rátermettség.

Felvételi döntések várható időpontja: 2024. február 9.

További kérdéseikkel forduljanak Dr. Dulai Tibor doktori iskola titkárhoz a di@mik.uni-pannon.hu e-mail-címen.