Válasszon nyelvet

   +(36) 88 624 021 |    dekanititkarsag@mik.uni-pannon.hu |    8200 Veszprém, Egyetem utca 10. I. épület

Válasszon nyelvet

Heti óraszám: 4

Tárgyfelelős: Dr. Hartung Ferenc, DSc, egyetemi tanár

Tárgyfelelős adatai:

e-mail: hartung.ferenc@mik.uni-pannon.hu

Tematika:

A numerikus analízis speciális témaköreivel kapcsolatos ismereteket sajátítják el egyéni képzési tervüket és érdeklődésüket is figyelembe véve a hallgatók. Lehetséges témakörök:

Fixpont iteráció egy és többdimenzióban, konvergenciarend.

Mátrixok sajátértékei, szinguláris érték, SVD felbontás. Sajátértékek eloszlása, a sajátértékfeladat perturbációja. Hatványmódszer, Sturm sorozat, QR-módszer.

Spline és trigonometrikus interpoláció, gyors Fourier-transzformáció.

szélsőértékszámítás (kvázi-Newton módszerek, lineáris egyenletrendszerek legkisebb négyzetes megoldása)

numerikus integrálás (Euler-Maclaurin formulák, Romberg integrálás, adaptív kvadratúra módszerek. Improprius integrálok, többszörös integrálok).

Közönséges differenciálegyenletek numerikus közelítése: Runge-Kutta-Fehlberg módszer,többlépéses módszerek, prediktor-korrektor módszerek, merev differenciálegyenletek. Peremfeladatok numerikus közelítése belövés és véges differencia módszerekkel.

Véges differencia módszer elliptikus, parabolikus és hiperbolikus parciális differenciálegyenletek megoldására.

Irodalom:

Hartung F., Bevezetés a numerikus analízisbe, Veszprémi Egyetemi Kiadó, 2004.
L. R. Burden, J. D. Faires, Numerical analysis, Brooks/Cole, 2011.
K. E. Atkinson, An introduction to numerical analysis, John Wiley and Sons, 1978.
J. Stoer, R. Bulirsch, Introduction to numerical analysis, Springer-Verlag, New York, 1980

A tárgycsoport ajánlott külső tárgyai

- Modern irányításelmélet 1. (BME Villamosmérnöki Tudományok DI, VIFOD053, tárgyfelelős: Dr. Lantos Béla)
- Mátrixanalízis (BME Villamosmérnöki Tudományok DI, VIMAD569, tárgyfelelős: Dr. Pach Péter Pál)
- Modern irányításelmélet II. (BME Közlekedésmérnöki Tudományok DI, BMEKOKAD002, tárgyfelelős: Dr. Bokor József)
- Nemlineáris molekuláris folyamatok analízise és irányítása (PPKE Roska Tamás Interdiszciplináris DI, tárgyfelelős: Dr. Szederkényi Gábor)