Az Informatikai Tudományok Doktori Iskola működési szabályzata

Az Informatikai Tudományok Doktori Iskola Működési Szabályzata

A Pannon Egyetem Informatikai Tudományok Doktori Iskolájának (továbbiakban: DI) az Egyetem „Műszaki informatikai alkalmazások” doktori programjának utódjaként a Magyar Akkreditációs Bizottság előzetesen akkreditálta 2001-ben.

Az Informatikai Tudományok Doktori Iskola törzstagjai a következők:

 • Hangos Katalin egyetemi tanár, DSc (a doktori iskola vezetője)
 • Bezdek Károly egyetemi tanár, DSc
 • Hartung Ferenc egyetemi tanár, DSc
 • Kozmann György professor emeritus, DSc
 • Pituk Mihály, egyetemi tanár, DSc
 • Tuza Zsolt egyetemi tanár, DSc
 • Bertók Botond egyetemi docens, PhD
 • Czúni László egyetemi docens, PhD
 • Simon Gyula, egyetemi docens, PhD

A Doktori Iskola törzstag emeritusai:

 • Győri István professor emeritus, DSc
 • Klemes Jirí egyetemi tanár, DSc
 • Maros István professor emeritus, DSc
 • Tarnay Katalin professor emeritus, DSc

A Pannon Egyetem Informatikai Tudományok Doktori Iskolájának Működési Szabályzata a Pannon Egyetem Szenátusa által 2016. szeptember 29-én elfogadott "Doktori Szabályzat" című dokumentum (PE Szabályzat), valamint 2017. február 23-án elfogadott "Habilitációs Szabályzat" (PE Habilitációs Szabályzat) kiegészítéseként, az abban a doktori iskolák hatáskörébe utalt kérdések és eljárások szabályozására készült, az informatikai tudományok speciális helyzetét és szakterületi sajátosságait figyelembe véve.

A doktori iskola címe és adatai:

Működési hely:          Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar

Postacím:                 Pannon Egyetem, Informatikai Tudományok Doktori Iskola

                 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

                 8201 Veszprém, Pf. 158

Telefon:                       +36 88 624224

Fax:                            +36 88 624526

Honlap:                       http://www.mik.uni-pannon.hu/di

E-mail:                       

1.   Az Informatikai Tudományok Doktori Iskola Tanácsa (továbbiakban: DIT) összetétele és működése

 1. 1.Az Informatikai Tudományok Doktori Iskola Tanácsának az Egyetemi Doktori Tanács (EDT) által felkért tagjai a következők:

Elnök:             Hangos Katalin egyetemi tanár, DSc

Belső tagok:    Hartung Ferenc egyetemi tanár, DSc

                                Tuza Zsolt egyetemi tanár, DSc

                                Czúni László egyetemi docens, PhD

Külső tagok:     Pap László professor emeritus, DSc

                                 Szederkényi Gábor egyetemi tanár, DSc

Titkár:              Dulai Tibor tanársegéd

         A DÖK által delegált képviselő

1.2. A DIT szükség szerint, de félévenként legalább egyszer ülésezik és dönt a hatáskörébe tartozó ügyekben.

1.3.   Szavazásra a DIT elnöke, valamint belső és külső tagjai jogosultak.

1.4.   A DIT döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A DIT akkor határozatképes, ha szavazattal rendelkező tagjainak legalább 2/3-a részt vesz a szavazáson.

1.5. A DIT szavazásos döntéseit általában nyílt szavazással hozza, indokolt esetben bármely szavazásra jogosult tag kérhet, illetve az elnök is kezdeményezhet titkos szavazást.

1.6. A DIT üléseiről jegyzőkönyv készül, amely az ülés után legfeljebb öt munkanappal

hozzáférhető a doktori iskola oktatói és hallgatói részére és elhelyezik a doktori iskola irattárában.

1.7. A DIT elnökének javaslatára indokolt esetben a DIT döntést hozhat elektronikus úton (e-mail vagy online szavazás), az 1.8. pont szerinti időzítések azonban ilyenkor is érvényesek.

1.8.   A DIT ülésein szereplő, döntést igénylő napirendi pontokhoz szükséges anyagokat a tagok számára hozzáférhetővé kell tenni legalább két munkanappal az ülés előtt, amely történhet elektronikusan. Az ülések időpontját napirenddel együtt legalább öt munkanappal az ülés előtt a tagokkal közölni kell.

1.9.  A DIT dönt az Informatikai Tudományok Doktori Iskolát érintő alábbi ügyekben (lásd PE Szabályzat 5.§ (7) bekezdésével összhangban)

 • a doktori képzés tárgyaival kapcsolatos ügyek (tárgy meghirdetése, tematika elfogadása, tanulmányi pontérték meghatározása),
 • a doktori szigorlati tárgyakkal kapcsolatos ügyek (doktori szigorlati fő- és melléktárgyak és tematikájuk),
 • a szervezett képzés témáinak meghirdetése és a témavezetők elfogadása,
 • a szervezett képzésben részt vevő doktorandusz munkatervének jóváhagyása (a munkaterv tartalmazza a kutatási és tanulmányi tervet),
 • a szervezett képzésben részt vevő doktorandusz munkaterv-módosítási kérelmének jóváhagyása,
 • az egyéni felkészülésre jelentkezők kérelmének a doktori iskola illetékességébe tartozás eldöntése, illetve a felvételhez szükséges publikációs és nyelvismereti minimáló követelmények meglétének megállapítása,
 • a szervezett képzésben részt vevő doktoranduszok féléves beszámolójának elfogadása,
 • a doktorjelölt szigorlati tárgyainak kijelölése, valamint a komplex vizsga szakmai tárgyainak kijelölése,
 • a doktori szigorlati bizottságok, a komplex vizsgák és a nyilvános védések bírálóbizottsága tagjainak kijelölése,
 • vizsgamentességi kérelmek elfogadása,
 • a doktori iskola hatáskörébe tartozó támogatások iskolán belüli felosztása és felhasználása.

1.10. A DIT döntését igénylő ügyekhez tartozó, a PE Szabályzat által előírt iratokat, bizonyítványokat, igazolásokat - a 2.5. pontban felsoroltak kivételével (ahol papíron beadandó tételek is szerepelnek) elektronikus formában () - a DIT titkárához kell benyújtani legalább 7 munkanappal az ülés előtt egy, a DIT elnökéhez címzett, döntést kérő "Kérelem" kíséretében.

2.   A doktori fokozat megszerzésének feltételei és a doktori eljárás

2.1.   A doktori fokozat megszerzésének általános feltételeit és az eljárási rendszert a PE Szabályzat tartalmazza. A doktori iskola - az informatikai tudományok sajátosságait figyelembe véve - a minimális publikációs és nyelvvizsga követelményeket, a házi védés szervezését, valamint a társszerzői nyilatkozat előkészítését szabályozza

2.2. A doktori fokozat megszerzésének minimális publikációs követelménye legalább két, SCI impakt faktorral rendelkező, nemzetközi referált idegen nyelvű folyóiratban megjelent cikk. A cikkek meglétét vagy különlenyomat, vagy az elfogadást tanúsító levél és a beküldött kézirat másolata igazolja. Megjelent cikkek esetében a közleményt az MTMT-ben szerepeltetni kell.

2.3. A minimális publikációs követelmények meglétét a DIT az értekezés beadásával egyidejűleg vizsgálja. Amennyiben a publikációs követelményeket a DIT nem fogadja el, az értekezés nem bocsátható védésre.

2.4.   A  doktori  fokozat  megszerzésének  nyelvismereti  minimális  követelménye  angol nyelvből  legalább  középfokú  állami  "C"  típusú  nyelvvizsga,  vagy  azzal  egyenértékű akkreditált nyelvvizsga, valamint további egy nyelvvizsga valamely élő világnyelvből (német, spanyol, francia, orosz, japán, kínai, arab). A felsorolásban nem szereplő nyelvek esetében a DIT dönt a nyelv elfogadhatóságáról. Nem magyar anyanyelvű jelölt esetében a magyar nyelv is elfogadható második nyelvként.

2.5.   A doktori fokozat megszerzésére irányuló eljárást a jelölt kezdeményezi a DIT-hez benyújtott és a PE Szabályzat 9.§-a által előírt mellékletekkel ellátott kérelem segítségével. Ezek részletesen:

a. papíralapon:

- a doktori értekezés 5 egyező, bekötött példányban, az értekezés érdemi része maximum 100 oldal terjedelmű lehet

- a tézisek 5-5 példányban magyarul és angolul

- a jelentkezéskor még be nem nyújtott nyelvvizsga-bizonyítvány hiteles másolata, az eredeti dokumentum bemutatásakor a hitelesítést az OI elvégezheti

b. elektronikusan (pdf-ben):

- a doktori értekezés

- a tézisek magyarul és angolul külön-külön file-ban

- a műhelyvitáról készült jegyzőkönyv és jelenléti ív

- egyes szám harmadik személyben írt, maximum egy oldal terjedelmű önéletrajz

- az értekezés témájához kapcsolódó publikációk jegyzéke, a különlenyomatokkal vagy a közlésre való elfogadásról szóló nyilatkozattal együtt

- a publikációk informatikai vagy matematikai tudományok terén fokozattal nem rendelkező nem külföldi társzerzőinek aláírt nyilatkozata, amelyben hozzájárulnak ahhoz, hogy a közös publikációban bemutatott eredmények a disszertáció részét képezhetik. Ha a publikációban egynél több doktorandusz is szerző, úgy nekik nyilatkozni kell, hogy az értekezésben felhasznált eredmények mennyiben tükrözik az adott jelölt hozzájárulását

- aláírt nyilatkozat a jelölttől, hogy a disszertáció a jelölt önálló munkája, az irodalmi hivatkozások egyértelműek és teljesek

- a témavezető (ha van) aláírt nyilatkozata, hogy az értekezés megfelel a tudományos etika normáinak

- az eljárási díj befizetését igazoló csekkszelvény beszkennelve

- aláírt doktori szigorlatra bocsátási kérelem (a védés csak a szigorlat sikeres letétele után tartható meg)

- aláírt védésre bocsátási kérelem

2.6.   A benyújtandó doktori értekezés házi védését a kutatás helyén, vagy akadémiai (MTA) bizottsági ülés keretében kell megtartani. A házi védésről jegyzőkönyv készül jelenléti ívvel. A jelenléti íven szerepel a résztvevők neve, munkahelye és tudományos fokozata. A házi védésre két, tudományos fokozattal rendelkező bírálót (opponenst) kér fel a kutatóhely (ahol a kutatások folytak) vezetője, vagy az akadémiai bizottság vezetője. Az opponensek írásbeli véleményét csatolni kell a jegyzőkönyvhöz. A házi védésen a doktori iskola legalább két törzstagjának vagy DIT tagjának jelen kell lennie.

2.7.   A házi védésre és a nyilvános védésre meghívót kap az Informatikai Tudományok Doktori Iskola valamennyi oktatója és hallgatója.

3.   A szervezett képzésben résztvevő doktoranduszok (2016 szeptember 1-e előtt megkezdett képzésekre)

3.1. A 2016 szeptember 1-e előtt felvett doktorandusznak 36 hónap tanulmányi idő alatt a DI kreditszabályzatában rögzített módon legalább 180 tanulmányi pontot kell teljesítenie.

3.2.   A más doktori iskolákban - beleértve a külföldi egyetemeket is - teljesített doktori tárgyak a témavezető támogató javaslatára a hallgató DIT által elfogadott munkaterve alapján a képzési tanulmányi pontokba beszámítanak. A teljesítés elfogadásáról a DIT dönt. Nem szükséges DIT elfogadás, ha a hallgató a DI által ajánlott külső tárgyak listájából vesz fel tárgyat.

3.3.   Az abszolutórium kiadását a tanulmányi rendszer adatai alapján a Pannon Egyetem Oktatási Igazgatósága végzi.

3.4. A szervezett képzésben résztvevő doktorandusz a minimálisan teljesítendő kötelező tanulmányi kreditek megszerzése után kérheti a DIT-től doktori szigorlati tárgyainak jóváhagyását és a szigorlati bizottság kijelölését a email címre benyújtott kérvénnyel.

3.5. A doktori szigorlat a tanulmányi kötelezettségek teljesítése esetén a képzési idő folyamán, vagy az abszolutórium megszerzését követően az értekezés benyújtására megadott határidőn belül tehető le a szervezett képzésben részt vevő hallgatóknak.

3.6.   A szervezett képzésben résztvevő hallgatók félévenként esedékes beszámolója írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli rész elkészítése alól felmentés nem adható. A beszámolót a témavezetővel véleményeztetni kell, és a hallgató valamint a témavezetője által aláírva pdf-ben a címre elküldeni. A féléves beszámoló kötelező tárgy a doktori képzésben.

3.7. A szervezett képzésben résztvevő doktoranduszok tanulmányi féléves beszámolójának szóbeli része célszerűen nyilvánosan meghirdetett hallgatói minikonferencia keretében történik, amelyre meghívót kap a DI valamennyi oktatója és hallgatója. A doktoranduszok féléves beszámolójának szóbeli része nyilvános. A szóbeli féléves beszámolási kötelezettség alól - indokolt esetben (betegség, külföldi tartózkodás, stb.) - a doktori iskola vezetője felmentést adhat.

3.8.  A  féléves  beszámolót  egy,  a  doktori  iskola  vezetője  által  felkért  bizottság  írásban értékeli, az értékelést a hallgató és a témavezetője/i, valamint a DIT tagjai kapják meg. A féléves beszámoló elmulasztása, vagy a bizottság „nem megfelelő” értékelése a hallgató állami  ösztöndíjas  státuszának  megszűnését  vonja  maga  után,  azaz  a  hallgató  csak önköltséges formában folytathatja tanulmányait.

3A.   A szervezett képzésben résztvevő doktoranduszok (2016 szeptember 1-e után megkezdett képzésekre)

3A.1. A 2016. szeptember 1-e után megkezdett képzésben a doktorandusznak a PE Doktori Szabályzatának 8/A§-sal összhangban 8 félév alatt 240 tanulmányi pontot kell megszereznie. A képzés két szakaszra, a képzési és kutatási (1-4. félév), valamint a kutatási és disszertációs (5-8. félév) szakaszra oszlik.

3A.2.   A más doktori iskolákban - beleértve a külföldi egyetemeket is - teljesített doktori tárgyak a témavezető támogató javaslatára a hallgató DIT által elfogadott munkaterve alapján a képzési tanulmányi pontokba beszámítanak. A teljesítés elfogadásáról a DIT dönt. Nem szükséges DIT elfogadás, ha a hallgató a DI által ajánlott külső tárgyak listájából vesz fel tárgyat.

3A.3.   Az abszolutórium kiadását a tanulmányi rendszer adatai alapján a Pannon Egyetem Oktatási Igazgatósága végzi.

3A.4.   A szervezett képzésben résztvevő doktorandusz a képzési és kutatási szakasz tanulmányi kötelezettségeinek sikeres teljesítése után jelentkezhet a komplex vizsgára és kérheti a DIT-től a vizsga tárgyainak jóváhagyását és a komplex vizsga bizottságának kijelölését a email címre benyújtott kérvénnyel.

3A.5.   A szervezett képzésben résztvevő hallgatók félévenként esedékes beszámolója írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli rész elkészítése alól felmentés nem adható. A beszámolót a témavezetővel véleményeztetni kell, és a hallgató valamint a témavezetője által aláírva pdf-ben a címre kell elküldeni. A féléves beszámoló kötelező tárgy a doktori képzésben.

3A.6. A szervezett képzésben résztvevő doktoranduszok tanulmányi féléves beszámolójának szóbeli része célszerűen nyilvánosan meghirdetett hallgatói minikonferencia keretében történik, amelyre meghívót kap a DI valamennyi oktatója és hallgatója. A doktoranduszok féléves beszámolójának szóbeli része nyilvános. A szóbeli féléves beszámolási kötelezettség alól - indokolt esetben (betegség, külföldi tartózkodás, stb.) - a doktori iskola vezetője felmentést adhat.

3.A.7. A féléves beszámolót egy, a doktori iskola vezetője által felkért bizottság írásban értékeli, az értékelést a hallgató és a témavezetője/i, valamint a DIT tagjai kapják meg. A féléves beszámoló elmulasztása, vagy a bizottság „nem megfelelő” értékelése a hallgató állami  ösztöndíjas  státuszának  megszűnését  vonja  maga  után,  azaz  a  hallgató  csak önköltséges formában folytathatja tanulmányait.

4.   Az egyéni felkészülés

4.1.   Az egyéni felkészülés engedélyezésére irányuló kérelmet a DIT-hez kell benyújtani a PE Szabályzat 9.§-a által előírt mellékletekkel és módon, valamint elektronikusan, pdf-ben a címre. A DIT az engedélyezéskor vizsgálja a szakterületi illetékességet, valamint a minimális publikációs és nyelvismereti követelmények teljesítését. Ezek hiányában a kérelmet nem támogatja.

4.2. A minimális publikációs követelményeket egyéni felkészülésre jelentkező jelölt esetén a kérelem beadása előtti utolsó öt évben kell teljesíteni. A GYES-en, illetve GYED-en eltöltött idő nem számít bele ebbe.

4.3. A felvételt nyert jelentkező a doktori képzés kutatási és disszertációs szakaszába kapcsolódik be és vele hallgatói jogviszony létesül.

4.4.   A komplex vizsgát az egyéni felkészülés engedélyezésétől számított legfeljebb fél éven belül lehet letenni, ennek elmulasztása a doktori hallgatói jogviszony megszűnését eredményezi.

4.5.   Az értekezés benyújtására nézve a PE Szabályzat 13.§, valamint jelen szabályzat 2.5. pontja érvényes.

4.6. A doktori képzés kutatási és disszertációs szakaszában elérendő 120 tanulmányi pontba a kérelem beadása előtti utolsó öt évben megjelent, és a kutatás témájához kapcsolódó publikációk publikációs pontjai is beszámíthatóak. Erről a felvételt nyert doktorandusz kérelme alapján a DIT dönt. A közleményeket az MTMT-ben szerepeltetni kell.

5.   A témavezetők és konzulensek

5.1. Az Informatikai Tudományok Doktori Iskolában doktorandusz témavezetője, valamint egyéni felkészülésben résztvevő doktorjelölt konzulense csak tudományos fokozattal rendelkező, tudományos téma irányítására alkalmas, megfelelő publikációs teljesítménnyel rendelkező személy lehet.

5.2.   A témavezetők, illetve konzulensek alkalmasságát a DIT szervezett képzésben

részt vevő doktoranduszok témavezetőinél a témakiírással egy időben, konzulensek esetében az egyéni felkészülési kérelem elbírálásával egyidejűleg vizsgálja.

5.3. Témavezetők, illetve konzulensek esetében a minimális publikációs követelmény doktoranduszonként a témavezetői, illetve konzulensi kinevezést megelőző öt évben megjelent két, referált nemzetközi folyóiratban megjelent cikk a doktori iskola által képviselt tudományterületen.

6.     Az Informatikai Tudományok Doktori Iskola tagjai a törzstagok és a törzstag emeritusok.

6.1.   A DIT tagjainak listája szükség szerint változhat a DI Tanácsának döntése alapján. Ez esetben a DIT elnöke kezdeményezi az EDT elnökénél a szükséges kinevezés(eke)t és/vagy felmentés(eke)t.

6.2. A DI tagjai minden további vizsgálat nélkül jogosultak doktori tárgy meghirdetésére az iskola szervezett képzésben résztvevő doktoranduszai számára. Ugyancsak minden további vizsgálat nélkül lehetnek doktoranduszok témavezetői, valamint egyéni felkészülésben résztvevő doktorjelöltek konzulensei.

6.3.   A DI tagjai meghívót kapnak a DI keretében lefolytatott nyilvános védésekre, valamint a doktoranduszok féléves szóbeli beszámolójára. ,

7. A habilitáció

7.1. A Tudományági Doktori és Habilitációs Tanács

A PE Habilitációs Szabályzatával összhangban a PE Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsa az informatikai tudományágban Tudományági Doktori és Habilitációs Tanácsot (a továbbiakban THDT) hozott létre az alábbi tagok felkérésével:

Elnök:            Hangos Katalin egyetemi tanár, DSc

Belső tagok:   Hartung Ferenc egyetemi tanár, DSc

                               Tuza Zsolt egyetemi tanár, DSc

Külső tagok:   Pap László professor emeritus, DSc

                               Szederkényi Gábor egyetemi tanár, DSc

7.2. .   A habilitáció megszerzésének általános feltételeit és az eljárási rendszert a PE Habilitációs Szabályzat tartalmazza. A doktori iskola - az informatikai tudományok sajátosságait figyelembe véve - a habilitáció informatikán belüli szűkebb tudományágát, a minimális publikációs követelményeket, valamint a tudományos utánpótlás nevelésben való minimális részvételt szabályozza.

7.3. A habilitáció szűkebb tudományterülete
Az Informatikai TDHT az informatikai tudományágon belül kiemelten a DI kutatási főirányaihoz illeszkedő tudományterületeken fogad be habilitációs kérelmeket. A DI mindenkori kutatási főirányait a DI honlapja tartalmazza, ezek az alábbiak:

            Dinamikus rendszerek és irányításuk elmélete

            Diszkrét struktúrák és algoritmusok

            Kép- és jelfeldolgozás

            Nagy műszaki rendszerek és folyamatok optimalizálása

            Orvosi és egészségügyi informatika

Egyéb informatikai tudományterületeken a befogadásról a THDT dönt.

A habilitáció szűkebb tudományterületét vagy tudományterületeit a habilitációs kérelemben meg kell jelölni.

7.4. A habilitáció publikációs követelményei informatikai tudományágban a PE Habilitációs Szabályzata szerint az akadémiai doktori cím elnyerésével egyenértékű publikációs teljesítmény. Ezt az MTA Műszaki Tudományok Osztályának "B" kategóriás követelményei szerint értelmezzük, amely megszabja a publikációk és hivatkozások elvárt mennyiségi és minőségi szintjét (Q és I-értékszámok) az alábbiak szerint:

            Q-értékszám minimum 10 , Összetevői:

                        Tudományos cikk társszerzőkkel korrigálva (min: 5)  

                        Tudományos könyv társzerzőkkel korrigálva ( max: 2)

                        Kiemelkedő alkotás társzerzőkkel korrigálva (max: 3)

            I-értékszám: minimum 60 független hivatkozás könyvben, könyvfejezetben,

                        folyóiratcikkben vagy konferenciakiadványban

A fenti követelmények teljesítését a jelölt MTMT-beli adatai alapján kell bemutatni a habilitációs kérelemben.

7.5. További publikációs követelmény, hogy a jelöltnek a habilitációs kérelem beadását megelőző öt évben - a MAB törzstagi követelményeinek megfelelően - referált nemzetközi folyóiratban vagy nívós referált nemzetközi konferencia kiadványban megjelent 5 közleményének kell lennie a habilitációs kérelemben megjelölt informatikai tudományterületen.

7.6. A habilitáció minimális utánpótlás-nevelési feltétele, hogy a jelöltnek legyen informatika tudományágban legalább egy végzett doktorandusza (társ-témavezetéssel is lehet), vagy legalább egy folyamatban lévő doktori témavezetése.

7.7. A habilitációs kérelmet és mellékleteit a PE Habilitációs Szabályzat szerinti módon papír alapon az Oktatási Igazgatósághoz, egyidejűleg elektronikus úton pedig a DI titkárához kell benyújtani a e-mail címre.

7.8. A habilitációs kérelem elektronikus úton történő benyújtásakor a dokumentumokat egybe szerkesztve, egy tartalomjegyzékkel ellátott pdf file formájában kérjük elküldeni. A 7.4. pont szerinti Q és I értékszámok kiszámításához használt publikációs adatokat (pl. impakt faktorok) külön is kérjük megadni.

7.9. A nyilvános tanórai előadás nyelve magyar (indokolt esetben angol is lehet a Doktori Iskola Tanácsának előzetes engedélyével), a szakmai kollokvium nyelve angol. A habilitációs téziseket magyar és angol nyelven is be kell nyújtani. A habilitációs eljárás bírálatait angol nyelven kell elkészíteni.

Rövidítések jelentése:

DI                                         Pannon Egyetem Informatikai Tudományok Doktori Iskola

DIT                                       Pannon Egyetem Informatikai Tudományok Doktori Iskola Tanácsa

EDHT                                    Pannon Egyetem Doktori és Habilitációs Tanácsa

PE                                        Pannon Egyetem

PE Szabályzat                        Pannon Egyetem Doktori Szabályzata

PE Habilitációs Szabályzat       Pannon Egyetem Habilitációs Szabályzata

                                                                                                                                                                                                                                                          

Elfogadta a Pannon Egyetem Informatikai Tudományok Doktori Iskola Tanácsa

2017. január 27-i ülésén

a sárgával kiemelt hátterű módosításokat elfogadta a Pannon Egyetem Informatikai Tudományok Doktori Iskola Tanácsa 2017. október 26-i ülésén.

thumb eu-kezikonyvbol
thumb magyarorszag megujul
thumb szechenyi-720x250
Copyright © 2017 Pannon Egyetem, minden jog fenntartva!
Sitemap

Az oldal cookie-t használ a felhasználói élmény javítása érdekében. Elfogadásával hozzájárul a cookie-k gyűjtéséhez. A cookie-król bővebben: wiki.