Az Informatikai Tudományok Doktori Iskola minőségbiztosítási terve

Az Informatikai Tudományok Doktori Iskola Minőségbiztosítási Terve

A Pannon Egyetem Informatikai Tudományok Doktori Iskolájának minőségbiztosítási rendszere a Pannon Egyetem Szenátusa által 2016. szeptember 29-én elfogadott "Doktori Szabályzat" című dokumentum (PE Szabályzat) 22.§-ában szereplő minőségbiztosítási alapelvekre épül, azonban néhány elemében a minőségi elvárások vonatkozásában további szigorítást alkalmazunk. Ez a PhD képzés minőségét meghatározó öt elemre vonatkozik: a felvételi vizsgára, a képzés tanulmányi részére, a képzés kutatási részére és a témavezetésre, a komplex vizsgára, valamint a fokozatszerzésre.

A minőséget meghatározó valamennyi tevékenységre vonatkozó felügyeletet az Informatikai Tudományok Doktori Iskola Tanácsa látja el az Informatikai Tudományok Doktori Iskola Működési Szabályzatában meghatározott kritériumoknak és elveknek megfelelően.

  1. Felvételi vizsga

A felvételi eljárás során meghatározó szerepet játszik a jelölt tanulmányi előmenetele, nyelvtudása, korábbi tudományos tevékenysége (TDK eredmények, publikációk), valamint a felvételi vizsgán nyújtott teljesítménye. A Műszaki Informatikai Karon az egyetemi képzés során a legkiválóbb hallgatók felkészítése folyik, amely során a hallgatók már a BSc tanulmányaik késői szakaszától intenzív foglalkozások keretében végzik tudományos munkájukat a mesterképzés és PhD-képzés ésszerű integrációja keretében. Az előkészítő tanulmányok és az egyénileg konzultált tárgyak (Projekt labor, Mérnöki tervezés, Diplomamunka) alatt érdeklődő és tehetséges hallgatóink megfelelően felkészülhetnek a PhD-felvételre.

  1. A képzés tanulmányi része

A hallgató egyéni tanterv szerint végzi tanulmányait, a munkatervet a Tudományági Doktori és Habilitációs Tanács (továbbiakban TDHT) fogadja el.

A doktoranduszok a tantárgyak kiválasztásánál a Pannon Egyetem, illetve bármely más hazai vagy külföldi informatikai tárgyú képzés doktori tárgyaiból választhatnak témavezetőjükkel egyeztetve, hiszen a Doktori Iskola oktatási rendszere az informatika interdiszciplináris jellege és az informatikai tudomány globális szerveződése miatt elismeri, sőt támogatja a hallgatók áthallgatását más doktori programok tárgyaira. Külső tárgyak felvételéhez a HBDT hozzájárulása szükséges.

A DI a tantárgyakat tantárgycsoportokba rendezi, minden tantárgycsoporthoz tartozik egy alaptárgy, amelyet a komplex vizsgánál alaptárgyként választani lehet. A tantárgycsoportokhoz a HBDT külső ajánlott doktori tárgyak listáját is megadja, amelyeket előzetesen minőségileg akkreditál. Ezen ajánlott tárgyak felvételéhez nem szükséges a HBDT hozzájárulása.

  1. A képzés kutatási része és a témavezetés

Témavezetést csak tudományos fokozattal rendelkező, magas színvonalú tudományos tevékenységet végző oktatók, kutatók végezhetnek. A témák kiírását megelőzően a Doktori Iskola Tanácsa dönt a nem törzstag témavezetők alkalmasságáról. A témavezetővel szemben támasztott alapvető követelmény, hogy a téma meghirdetését megelőző öt évben tudományos teljesítményének meg kell haladnia a témavezetett hallgatói fokozatszerzéséhez szükséges publikációs követelményeket.

A Doktori Iskola a hallgatók előrehaladását évente kétszer megrendezett, féléves és éves beszámolóin követi nyomon, amelyeken a doktoranduszok kötelező jelleggel számolnak be kutatási tevékenységükről és annak eredményeiről. Mind a félév végi, mind a tanév végi beszámoló angol nyelven történik. A beszámolók bizottságai a hallgatókat írásban értékelik, s az értékelést mind a hallgatókhoz, mind témavezetőikhez eljuttatják.

Az Informatikai Tudományok Doktori Iskola magas színvonalú működésének garantálása érdekében a féléves és éves beszámolók nyilvános meghirdetésre kerülnek a Műszaki Informatikai Kar és a DI honlapján, valamint közzétesszük a Pannon Egyetem nyilvánossága számára is.

Kredit-elismerés csak az MTMT rendszerben rögzített publikációért jár.

  1. Komplex vizsga

A komplex vizsga minőségét a tárgyválasztásnál alkalmazott, a Doktori Iskola Működési Szabályzatában rögzített szabályok biztosítják. E szerint alaptárgyként csak olyan tárgy választható, amelynek tárgycsoportjából a hallgató tanulmányai alatt legalább két tárgyat sikeresen teljesített. Az alaptárgyi vizsga vizsgáztatója minden esetben egyetemi tanár vagy professzor emeritusz, aki lehetőleg az alaptárgy tárgyfelelőse.

Az Informatikai Tudományok Doktori Iskola magas színvonalú működésének garantálása érdekében valamennyi komplex vizsga nyilvános meghirdetésre kerül a Műszaki Informatikai Kar és a DI honlapján, valamint közzétesszük a Pannon Egyetem nyilvánossága számára is.

  1. Fokozatszerzés

A PhD-fokozat megszerzéséhez a kutatás eredményeit a Doktori Iskola Működési Szabályzatában rögzített szigorú feltételek szerint kell publikálni. Ehhez hallgatónként legalább kettő – az informatikai tudományok tudományterületen PhD-fokozat megszerzéséhez fel nem használt, rangos nemzetközi folyóiratban (science citation index által jegyzett) megjelent – publikáció szükséges, amely egyúttal a publikációk minimális számát is meghatározza. A Doktori Iskola a hallgatók védésre bocsátása előtt minden esetben habitusvizsgálatot végez.

A PhD értekezések minőségi színvonalának fenntartása érdekében a DI az értekezés legalább egyik bírálójaként egyetemi tanárt vagy professzor emerituszt kér fel.

A PhD védések minőségének biztosítása érdekében a védési bizottság elnöke minden esetben a DI egyetemi tanár vagy professzor emeritusz törzstagja.

Az Informatikai Tudományok Doktori Iskola magas színvonalú működésének garantálása érdekében valamennyi védés nyilvános meghirdetésre kerül a Műszaki Informatikai Kar és a DI honlapján, közzétesszük a Pannon Egyetem nyilvánossága számára is, valamint a doktori.hu adatbázisban is.

Rövidítések jelentése:

DI                               Pannon Egyetem Informatikai Tudományok Doktori Iskola

DIT                             Pannon Egyetem Informatikai Tudományok Doktori Iskola Tanácsa

PE                               Pannon Egyetem

PE Szabályzat              Pannon Egyetem Doktori Szabályzata

                                                                                                                                                                                                                                                          

Elfogadta a Pannon Egyetem Informatikai Tudományok Doktori Iskola Tanácsa

2016. október 13-i ülésén

thumb eu-kezikonyvbol
thumb magyarorszag megujul
thumb szechenyi-720x250
Copyright © 2017 Pannon Egyetem, minden jog fenntartva!
Sitemap

Az oldal cookie-t használ a felhasználói élmény javítása érdekében. Elfogadásával hozzájárul a cookie-k gyűjtéséhez. A cookie-król bővebben: wiki.