Az Informatikai Tudományok Doktori Iskola Minőségbiztosítási Terve

A Pannon Egyetem Informatikai Tudományok Doktori Iskolájának minőségbiztosítási rendszere a Pannon Egyetem Szenátusa által 2016. szeptember 29-én elfogadott "Doktori Szabályzat" című dokumentum (PE Szabályzat) 22.§-ában szereplő minőségbiztosítási alapelvekre épül, azonban néhány elemében a minőségi elvárások vonatkozásában további szigorítást alkalmazunk. Ez a PhD képzés minőségét meghatározó öt elemre vonatkozik: a felvételi vizsgára, a képzés tanulmányi részére, a képzés kutatási részére és a témavezetésre, a komplex vizsgára, valamint a fokozatszerzésre.

A minőséget meghatározó valamennyi tevékenységre vonatkozó felügyeletet az Informatikai Tudományok Doktori Iskola Tanácsa látja el az Informatikai Tudományok Doktori Iskola Működési Szabályzatában meghatározott kritériumoknak és elveknek megfelelően.

 1. Felvételi vizsga

A felvételi eljárás során meghatározó szerepet játszik a jelölt tanulmányi előmenetele, nyelvtudása, korábbi tudományos tevékenysége (TDK eredmények, publikációk), valamint a felvételi vizsgán nyújtott teljesítménye. A Műszaki Informatikai Karon az egyetemi képzés során a legkiválóbb hallgatók felkészítése folyik, amely során a hallgatók már a BSc tanulmányaik késői szakaszától intenzív foglalkozások keretében végzik tudományos munkájukat a mesterképzés és PhD-képzés ésszerű integrációja keretében. Az előkészítő tanulmányok és az egyénileg konzultált tárgyak (Projekt labor, Mérnöki tervezés, Diplomamunka) alatt érdeklődő és tehetséges hallgatóink megfelelően felkészülhetnek a PhD-felvételre.

 1. A képzés tanulmányi része

A hallgató egyéni tanterv szerint végzi tanulmányait, a munkatervet a Tudományági Doktori és Habilitációs Tanács (továbbiakban TDHT) fogadja el.

A doktoranduszok a tantárgyak kiválasztásánál a Pannon Egyetem, illetve bármely más hazai vagy külföldi informatikai tárgyú képzés doktori tárgyaiból választhatnak témavezetőjükkel egyeztetve, hiszen a Doktori Iskola oktatási rendszere az informatika interdiszciplináris jellege és az informatikai tudomány globális szerveződése miatt elismeri, sőt támogatja a hallgatók áthallgatását más doktori programok tárgyaira. Külső tárgyak felvételéhez a HBDT hozzájárulása szükséges.

A DI a tantárgyakat tantárgycsoportokba rendezi, minden tantárgycsoporthoz tartozik egy alaptárgy, amelyet a komplex vizsgánál alaptárgyként választani lehet. A tantárgycsoportokhoz a HBDT külső ajánlott doktori tárgyak listáját is megadja, amelyeket előzetesen minőségileg akkreditál. Ezen ajánlott tárgyak felvételéhez nem szükséges a HBDT hozzájárulása.

 1. A képzés kutatási része és a témavezetés

Témavezetést csak tudományos fokozattal rendelkező, magas színvonalú tudományos tevékenységet végző oktatók, kutatók végezhetnek. A témák kiírását megelőzően a Doktori Iskola Tanácsa dönt a nem törzstag témavezetők alkalmasságáról. A témavezetővel szemben támasztott alapvető követelmény, hogy a téma meghirdetését megelőző öt évben tudományos teljesítményének meg kell haladnia a témavezetett hallgatói fokozatszerzéséhez szükséges publikációs követelményeket.

A Doktori Iskola a hallgatók előrehaladását évente kétszer megrendezett, féléves és éves beszámolóin követi nyomon, amelyeken a doktoranduszok kötelező jelleggel számolnak be kutatási tevékenységükről és annak eredményeiről. Mind a félév végi, mind a tanév végi beszámoló angol nyelven történik. A beszámolók bizottságai a hallgatókat írásban értékelik, s az értékelést mind a hallgatókhoz, mind témavezetőikhez eljuttatják.

Az Informatikai Tudományok Doktori Iskola magas színvonalú működésének garantálása érdekében a féléves és éves beszámolók nyilvános meghirdetésre kerülnek a Műszaki Informatikai Kar és a DI honlapján, valamint közzétesszük a Pannon Egyetem nyilvánossága számára is.

Kredit-elismerés csak az MTMT rendszerben rögzített publikációért jár.

 1. Komplex vizsga

A komplex vizsga minőségét a tárgyválasztásnál alkalmazott, a Doktori Iskola Működési Szabályzatában rögzített szabályok biztosítják. E szerint alaptárgyként csak olyan tárgy választható, amelynek tárgycsoportjából a hallgató tanulmányai alatt legalább két tárgyat sikeresen teljesített. Az alaptárgyi vizsga vizsgáztatója minden esetben egyetemi tanár vagy professzor emeritusz, aki lehetőleg az alaptárgy tárgyfelelőse.

Az Informatikai Tudományok Doktori Iskola magas színvonalú működésének garantálása érdekében valamennyi komplex vizsga nyilvános meghirdetésre kerül a Műszaki Informatikai Kar és a DI honlapján, valamint közzétesszük a Pannon Egyetem nyilvánossága számára is.

 1. Fokozatszerzés

A PhD-fokozat megszerzéséhez a kutatás eredményeit a Doktori Iskola Működési Szabályzatában rögzített szigorú feltételek szerint kell publikálni. Ehhez hallgatónként legalább kettő – az informatikai tudományok tudományterületen PhD-fokozat megszerzéséhez fel nem használt, rangos nemzetközi folyóiratban (science citation index által jegyzett) megjelent – publikáció szükséges, amely egyúttal a publikációk minimális számát is meghatározza. A Doktori Iskola a hallgatók védésre bocsátása előtt minden esetben habitusvizsgálatot végez.

A PhD értekezések minőségi színvonalának fenntartása érdekében a DI az értekezés legalább egyik bírálójaként egyetemi tanárt vagy professzor emerituszt kér fel.

A PhD védések minőségének biztosítása érdekében a védési bizottság elnöke minden esetben a DI egyetemi tanár vagy professzor emeritusz törzstagja.

Az Informatikai Tudományok Doktori Iskola magas színvonalú működésének garantálása érdekében valamennyi védés nyilvános meghirdetésre kerül a Műszaki Informatikai Kar és a DI honlapján, közzétesszük a Pannon Egyetem nyilvánossága számára is, valamint a doktori.hu adatbázisban is.

Rövidítések jelentése:

DI                               Pannon Egyetem Informatikai Tudományok Doktori Iskola

DIT                             Pannon Egyetem Informatikai Tudományok Doktori Iskola Tanácsa

PE                               Pannon Egyetem

PE Szabályzat              Pannon Egyetem Doktori Szabályzata

                                                                                                                                                                                                                                                          

Elfogadta a Pannon Egyetem Informatikai Tudományok Doktori Iskola Tanácsa

2016. október 13-i ülésén

I. A PhD képzés elemei és a képzés szakaszai

A doktori (PhD) képzés elemei a doktori tanulmányok, az önálló kutatási tevékenység, a beszámolók és az oktatás. Ezeket a tevékenységeket a Doktori Iskola (továbbiakban DI) szabályozza, és teljesítésüket kreditpontokkal ismeri el.

A doktori képzés két szakaszra bomlik:

 - tanulmányi-kutatási szakasz (4 félév, 120 kreditpont)

 - kutatási-disszertációs szakasz (további 4 félév, további 120 kreditpont)

A doktori képzésben 240 kreditet kell megszerezni az alábbiak szerint:

 1. )legalább 48 kredit – előírt tananyag elsajátítása a tanulmányi-kutatási szakaszban,
 2. )legalább 120 kredit - publikációs tevékenységre, ebből legalább 30 a tanulmányi-kutatási szakaszban,
 3. )legalább 55 kredit beszámolók teljesítésére, ebből 15 a tanulmányi-kutatási szakaszban,
 4. )a maradék maximum 17 kreditpont oktató munkával vagy doktori oktatást segítő tevékenységgel szerezhető meg.

I.1. A hallgatók munkaterve

A PhD képzés egyéni tanterv szerint történik.  A hallgatók munkatervét a Pannon Egyetem Doktori Szabályzatában előírt módon a szervezett képzés első félévében kell elkészíteni a témavezető segítségével és elektronikusan benyújtani a email címre. A munkatervet a Doktori Iskola Tanácsa hagyja jóvá.

(a) 

A munkatervnek tartalmaznia kell azokat a tárgyakat, amelyeket a hallgató tanulmányi kötelezettségeinek teljesítése érdekében hallgatni óhajt. A "II. PhD képzés tanulmányi része" fejezet megkötéseinek figyelembe vételével szabadon felvehető bármely tárgy, amelyet a Pannon Egyetem Informatikai Tudományok Doktori Iskolájában, vagy bármely más Magyarországon “informatika” tudományterületen akkreditált doktori iskolában meghirdettek. Felvehető bármely más rokon szakterületi (számítástudomány, matematika, mérnöki tudományok stb.) egyetemi vagy PhD képzésben meghirdetett tárgy is a témavezető támogatásával és a Pannon Egyetem Informatikai Tudományok  Doktori Iskola Tanácsának jóváhagyásával. Külföldi egyetemeken meghirdetett tárgyak felvétele is megengedett (sőt ajánlatos). 
Minden tárgynál meg kell adni a tárgy 

 • nevét (címét)
 • előadóját (tárgyfelelős meghirdető oktatóját)
 • meghirdetési helyét (egyetem, doktori iskola vagy szak)
 • tanulmányi pontját
 • ütemezését

A DI-ban meghirdetett tárgyak listáját a tárgyat meghirdető tárgyfelelős oktatójának elérhetőségi adataival és a tárgyak tematikájával együtt a DI weblapja (http://www.mik.uni-pannon.hu/di) tartalmazza.

(b) A munkatervet be kell nyújtani
 • elektronikusan (pdf-ben) a hallgató aláírásával és a témavezető támogató aláírásával érvényesítve a DI e-mail címére ()
(c) A munkatervet a DIT hagyja jóvá legkésőbb a hallgató második tanulmányi félévének kezdetekor.

II. A PhD képzés tanulmányi része

A DI által meghirdetett tárgyakat a DIT a DI kutatási főirányainak megfeleltetett módon tantárgycsoportokba szervezte az alábbi tantárgycsoportok kialakításával:

            Dinamikus rendszerek és irányításuk elmélete

            Diszkrét struktúrák és algoritmusok

            Kép- és jelfeldolgozás

            Nagy műszaki rendszerek és folyamatok optimalizálása

            Orvosi és egészségügyi informatika

Minden tárgycsoporthoz tartozik egy, a komplex vizsga elméleti részének teljesítéséhez szükséges alaptárgyi szigorlati tematika, a tantárgycsoport ajánlott/meghirdetett tárgyai erre az alaptárgyi vizsgára készítenek fel.

A DIT csak olyan alaptárgyat fogad el a komplex vizsgára történő jelentkezéskor, amelynek megfelelő tárgycsoport tantárgy-kínálatából a doktorandusz legalább két tárgyat sikeresen teljesített.

Minden tantárgycsoporthoz ajánlott külső tárgyak listája is tartozik más, rokon doktori iskolák kínálatából. Ezeket a DIT automatikusan (kérelem nélkül) elfogadja a saját DI-ban meghirdetett tárgyakkal egyenértékűeknek.

Az ajánlott külső tárgyaktól eltérő, doktori képzésben meghirdetett tárgyak is felvehetők, ha azt a doktorandusz témavezetője pozitív ellenjegyzésével és a tárgy adatainak

 • nevének (címének)
 • előadójának (tárgyfelelős meghirdető oktatójának)
 • meghirdetési helyének (egyetem, doktori iskola) és
 • tematikájának

megadásával írásban kéri a DI vezetőjétől.

Valamennyi tantárgy egységesen 8 kreditértékű. Legalább 48 kreditpontnyi tantárgyat kell teljesíteni a képzés első, tanulmányi-kutatási szakaszában.

A képzés második, kutatási-disszertációs szakaszában doktori tárgyak teljesítésével nem, csak a DI vezetőjének előzetes külön engedélyével nemzetközi PhD kurzusokkal (pl. Summer School) lehet tanulmányi kreditet szerezni.

III. Az önálló kutatási tevékenység

A doktori iskola által meghirdetett témákban végzett önálló kutatási tevékenység jelenti a doktori képzés legfontosabb részét.

A publikációs tevékenységet az alábbiak szerinti kredittel értékelheti a DI tanácsa (minimum 120 tanulmányi pont):

 1. a.ISSN jelzetszámmal rendelkező, deklaráltan lektorált, nemzetközi, az SCI-ben nyilvántartott folyóiratban angol nyelven megjelent publikáció: 50 kreditpont/db
 2. b.ISSN jelzetszámmal rendelkező, deklaráltan lektorált, nemzetközi folyóiratban angol nyelven megjelent publikáció: 20 kreditpont/db
 3. c.angol nyelven megtartott konferencia előadás nemzetközi konferencián teljes szövegű (minimum 4 oldalas) proceedings cikkel: 20 kreditpont/db
 4. d.angol nyelven megtartott konferencia előadás nemzetközi konferencián kivonatos szövegű proceedings cikkel: 10 kreditpont/db

Társszerzői lemondó nyilatkozat hiányában a publikációs pontok leosztásra kerülnek a nem  külföldi, az informatikai vagy matematikai tudományok területén fokozattal nem rendelkező szerzők számával.

A publikációs kreditpontokat csak akkor adminisztrálja a DI, ha a vonatkozó publikáció az MTMT-be és a hallgató adatlapjára a doktori.hu adatbázisba is feltöltésre került.

IV. Beszámolók és oktatási tevékenység

IV.1. Kötelező beszámolók (55 kreditpont)

A doktoranduszok félévenként kötelező jelleggel írásban és szóban is beszámolnak előrehaladásukról a DI által szervezett beszámolón. A beszámolók sikeres teljesítését kreditpontokkal ismeri el a DI az alábbiak szerint:

            első-harmadik félévben: 5-5 kreditpont

            ötödik-nyolcadik félévben: 10-10 kreditpont

IV.2. Oktató munkával szerezhető tanulmányi pontok

A hallgató által végzett oktató munkával (kontakt óra, ZH felügyelet, -javítás, előadás, gyakorlat, szeminárium, laboratórium, diplomamunka-konzultáció) legfeljebb 45 kredit teljesíthető, félévenként maximum 6 kreditpont.

Oktató munka végzésére a hallgató nem kötelezhető. A hallgató által végzett oktató munka teljesítését az érintett tantárgyért felelős vezető oktató vagy tanszék vezetője igazolja, és tesz javaslatot kreditértékre.

15 kontakt óra (1 óra/hét) teljesítése 2 kreditpont megszerzését jelenti.

IV.3.  Doktori oktatást segítő tevékenységek

A hallgató által végzett, a doktori oktatást segítő tevékenységgel (pl. titkári teendők ellátása munkahelyi vitán (házi védésen), komplex vizsgán, PhD beszámoló vagy workshop szervezése, stb.) legfeljebb 20 kreditpont teljesíthető, félévenként maximum 5 kreditpont.

A hallgató által végzett, a doktori oktatást segítő tevékenység teljesítését a DI vezetője igazolja és tesz javaslatot a kreditértékre. Egy elismert tevékenység 5 kreditpont megszerzését jelenti.

V. A komplex vizsga

A komplex vizsgára bocsátás feltétele a doktori képzés első négy félévében legalább 90 kredit teljesítése úgy, hogy legalább 30 publikációs kreditje is van, és megszerezte valamennyi, a doktori iskola képzési tervében előírt „tanulmányi kreditet” (48 kredit) (kivéve a doktori fokozatszerzésre egyénileg felkészülő személyt, akinek hallgatói jogviszonya a komplex vizsgára történő jelentkezéssel és annak elfogadásával jön létre).

A komplex vizsgát nyilvánosan, bizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság legalább három tagból áll, a tagok legalább egyharmada nem áll foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban a doktori iskolát működtető intézménnyel. A vizsgabizottság elnöke egyetemi tanár vagy Professor Emeritus vagy MTA Doktora címmel rendelkező oktató, kutató. A vizsgabizottság valamennyi tagja tudományos fokozattal rendelkezik. A témavezető szavazati joggal nem rendelkező tagja a bizottságnak. A témavezető a vizsga előtt legalább egy héttel elektronikus formában eljuttatja a bizottság elnökének a hallgató teljesítményének témavezetői értékelését.

A komplex vizsga két részből áll: az egyik részben a vizsgázó elméleti felkészültségét mérik fel („elméleti rész”), a másik részben a vizsgázó tudományos előrehaladásáról ad számot („disszertációs rész”).

A komplex vizsga elméleti részében a vizsgázó két tárgyból tesz vizsgát:

 • egy alaptárgyból, amelyek listáját a doktori iskola jelen képzési tervének "II. A PhD képzés tanulmányi része" tartalmazza, és elérhető a doktori iskola honlapján is, és
 • egy melléktárgyból, amelyet a vizsgázó szabadon választ a kutatási témájához tartozó szűkebb informatikai szakterületről a DI-ban, vagy bármely más Magyarországon “informatika” tudományterületen akkreditált doktori iskolában meghirdetett tárgy.

A szervezett képzésben részt vevő vizsgázónak a komplex vizsga alaptárgyához tartozó, a DI-ban meghirdetett legalább két tárgyból sikeres vizsgával kell rendelkeznie.

A komplex vizsga második részében a vizsgázó előadás formájában ad számot szakirodalmi ismereteiről, beszámol kutatási eredményeiről, ismerteti a doktori képzés második szakaszára vonatkozó kutatási tervét, valamint a disszertáció elkészítésének és az eredmények publikálásának ütemezését. Előadásában kitér eredményeinek tudományos jelentőségére és innovációs tartalmára, illetve – amennyiben releváns – a kutatás technológiai motivációira, valamint az eredmények gyakorlati alkalmazhatóságára. A vizsgázó a vizsga előtt legalább egy héttel elektronikus formában benyújtja a bizottság számára az eddig elért eredményeinek rövid összefoglalását, valamint a publikálásra beküldött, illetve megjelent cikkeit.

A vizsgabizottság tagjai külön-külön értékelik a vizsga elméleti és disszertációs részét.  A komplex vizsga sikeres, amennyiben a bizottság tagjainak többsége mindkét vizsgarészt sikeresnek ítélte. Sikertelen elméleti vizsgarész esetén a vizsgázó az adott vizsgaidőszakban további egy alkalommal megismételheti a vizsgát a nem teljesített tárgy(ak)ból. A vizsga disszertációs része sikertelenség esetén az adott vizsgaidőszakban nem ismételhető.

A komplex vizsgáról szöveges értékelést is tartalmazó jegyzőkönyv készül. A vizsga eredményét a szóbeli vizsga napján ki kell hirdetni.

A komplex vizsga eredménye nem számít bele a doktori fokozat minősítésének kialakításába, de sikeres teljesítése a képzés második szakaszába történő belépés feltétele.

A hallgatóknak a hat félév alatt 180 kreditet (tanulmányi pontot) kell szerezniük, félévenként átlagban 30-at. Aktuális félévben a következő félévi kredit részben teljesíthető.

 1. A tantÁrgyak teljesÍtÉsÉvel a kÉpzÉS sorÁn Minimum 48tanulmÁnyi pont teljesÍtendŐ

a leckekönyvben - a munkatervnek megfelelően - felvett tantárgyakból letett vizsgákkal. Valamennyi tantárgy egységesen 8 kreditértékű.

A Doktori Iskola meghirdetett tantárgyai

 1. A kutatÁsi pogramban az egyes teljesÍtÉsekÉrt adhatÓ tanulmÁnyi pont

Félévenkénti, kötelező beszámoló:     összesen 35 kredit

        első-ötödik
félévben: 5-5 kredit
   
    hatodik
félévben: 10 kredit

A publikációs tevékenységet az alábbiak szerinti kredittel értékelheti a DI tanácsa (minimum 52 tanulmányi pont):

 1. ISSN jelzetszámmal rendelkező, deklaráltan lektorált, nemzetközi, az SCI-ben nyilvántartott folyóiratban angol nyelven megjelent publikáció:50/db
 2. ISSN jelzetszámmal rendelkező, deklaráltan lektorált, nemzetközi folyóiratban angol nyelven megjelent publikáció: 20/db
 3. angol nyelven megtartott konferencia előadás nemzetközi konferencián teljes szövegű proceedings cikkel: 20/db
 4. angol nyelven megtartott konferencia előadás nemzetközi konferencián kivonatos szövegű proceedings cikkel: 10/db

Társszerzőilemondó nyilatkozat hiányában a tanulmányi pontok leosztásra kerülnek a nem  külföldi, fokozattal nem rendelkező társszerzők számával

 1.  oktatÓ munkÁval szerezhetŐ tanulmÁnyi pont (Maximum 45)

A hallgató által végzett oktató munkával (kontakt óra, ZH felügyelet, -javítás, előadás, gyakorlat, szeminárium, laboratórium, diplomamunka-konzultáció) legfeljebb 45 kredit teljesíthető. Oktató munka végzésére a hallgató nem kötelezhető. A hallgató által végzett oktató munka teljesítését az érintett tantárgyért felelős vezető oktató vagy tanszék vezetője igazolja, és tesz javaslatot kreditértékre. 15 kontakt óra (1 óra/hét) teljesítése 2 kredit megszerzését jelenti.

A Pannon Egyetem Informatikai Tudományok Doktori Iskola kreditszabályzata a Pannon Egyetem "A doktori képzés és a doktori (PhD) fokozatszerzés szabályzata" című dokumentuma kiegészítéseként, a 2004/2005. tanévtől kezdődően szervezett doktori képzésben részt vevő hallgatók esetén érvényes.

Az Informatikai Tudományok Doktori Iskola Működési Szabályzata

A Pannon Egyetem Informatikai Tudományok Doktori Iskolájának (továbbiakban: DI) az Egyetem „Műszaki informatikai alkalmazások” doktori programjának utódjaként a Magyar Akkreditációs Bizottság előzetesen akkreditálta 2001-ben.

Az Informatikai Tudományok Doktori Iskola törzstagjai a következők:

 • Hangos Katalin egyetemi tanár, DSc (a doktori iskola vezetője)
 • Bezdek Károly egyetemi tanár, DSc
 • Hartung Ferenc egyetemi tanár, DSc
 • Kozmann György professor emeritus, DSc
 • Pituk Mihály, egyetemi tanár, DSc
 • Tuza Zsolt egyetemi tanár, DSc
 • Bertók Botond egyetemi docens, PhD
 • Czúni László egyetemi docens, PhD
 • Simon Gyula, egyetemi docens, PhD

A Doktori Iskola törzstag emeritusai:

 • Győri István professor emeritus, DSc
 • Klemes Jirí egyetemi tanár, DSc
 • Maros István professor emeritus, DSc
 • Tarnay Katalin professor emeritus, DSc

A Pannon Egyetem Informatikai Tudományok Doktori Iskolájának Működési Szabályzata a Pannon Egyetem Szenátusa által 2016. szeptember 29-én elfogadott "Doktori Szabályzat" című dokumentum (PE Szabályzat), valamint 2016. február 25-én elfogadott "Habilitációs Szabályzat" (PE Habilitációs Szabályzat) kiegészítéseként, az abban a doktori iskolák hatáskörébe utalt kérdések és eljárások szabályozására készült, az informatikai tudományok speciális helyzetét és szakterületi sajátosságait figyelembe véve.

A doktori iskola címe és adatai:

Működési hely:          Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar

Postacím:                 Pannon Egyetem, Informatikai Tudományok Doktori Iskola

                 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

                 8201 Veszprém, Pf. 158

Telefon:                       +36 88 624224

Fax:                            +36 88 624526

Honlap:                       http://www.mik.uni-pannon.hu/di

E-mail:                       

1.   Az Informatikai Tudományok Doktori Iskola Tanácsa (továbbiakban: DIT) összetétele és működése

 1. 1.Az Informatikai Tudományok Doktori Iskola Tanácsának az Egyetemi Doktori Tanács (EDT) által felkért tagjai a következők:

Elnök:             Hangos Katalin egyetemi tanár, DSc

Belső tagok:    Hartung Ferenc egyetemi tanár, DSc

                                Tuza Zsolt egyetemi tanár, DSc

                                Czúni László egyetemi docens, PhD

Külső tagok:     Pap László professor emeritus, DSc

                                 Szederkényi Gábor egyetemi tanár, DSc

Titkár:              Dulai Tibor tanársegéd

         A DÖK által delegált képviselő

1.2. A DIT szükség szerint, de félévenként legalább egyszer ülésezik és dönt a hatáskörébe tartozó ügyekben.

1.3.   Szavazásra a DIT elnöke, valamint belső és külső tagjai jogosultak.

1.4.   A DIT döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A DIT akkor határozatképes, ha szavazattal rendelkező tagjainak legalább 2/3-a részt vesz a szavazáson.

1.5. A DIT szavazásos döntéseit általában nyílt szavazással hozza, indokolt esetben bármely szavazásra jogosult tag kérhet, illetve az elnök is kezdeményezhet titkos szavazást.

1.6. A DIT üléseiről jegyzőkönyv készül, amely az ülés után legfeljebb öt munkanappal

hozzáférhető a doktori iskola oktatói és hallgatói részére és elhelyezik a doktori iskola irattárában.

1.7. A DIT elnökének javaslatára indokolt esetben a DIT döntést hozhat elektronikus úton (e-mail vagy online szavazás), az 1.8. pont szerinti időzítések azonban ilyenkor is érvényesek.

1.8.   A DIT ülésein szereplő, döntést igénylő napirendi pontokhoz szükséges anyagokat a tagok számára hozzáférhetővé kell tenni legalább két munkanappal az ülés előtt, amely történhet elektronikusan. Az ülések időpontját napirenddel együtt legalább öt munkanappal az ülés előtt a tagokkal közölni kell.

1.9.  A DIT dönt az Informatikai Tudományok Doktori Iskolát érintő alábbi ügyekben (lásd PE Szabályzat 5.§ (7) bekezdésével összhangban)

 • a doktori képzés tárgyaival kapcsolatos ügyek (tárgy meghirdetése, tematika elfogadása, tanulmányi pontérték meghatározása),
 • a doktori szigorlati tárgyakkal kapcsolatos ügyek (doktori szigorlati fő- és melléktárgyak és tematikájuk),
 • a szervezett képzés témáinak meghirdetése és a témavezetők elfogadása,
 • a szervezett képzésben részt vevő doktorandusz munkatervének jóváhagyása (a munkaterv tartalmazza a kutatási és tanulmányi tervet),
 • a szervezett képzésben részt vevő doktorandusz munkaterv-módosítási kérelmének jóváhagyása,
 • az egyéni felkészülésre jelentkezők kérelmének a doktori iskola illetékességébe tartozás eldöntése, illetve a felvételhez szükséges publikációs és nyelvismereti minimáló követelmények meglétének megállapítása,
 • a szervezett képzésben részt vevő doktoranduszok éves beszámolójának elfogadása,
 • a doktorjelölt szigorlati tárgyainak kijelölése,
 • a doktori szigorlati bizottságok, a komplex vizsgák és a nyilvános védések bírálóbizottsága tagjainak kijelölése,
 • vizsgamentességi kérelmek elfogadása,
 • a doktori iskola hatáskörébe tartozó támogatások iskolán belüli felosztása és felhasználása.

1.10. A DIT döntését igénylő ügyekhez tartozó, a PE Szabályzat által előírt iratokat, bizonyítványokat, igazolásokat - a 2.5. pontban felsoroltak kivételével (ahol papíron beadandó tételek is szerepelnek) elektronikus formában () - a DIT titkárához kell benyújtani legalább 7 munkanappal az ülés előtt egy, a DIT elnökéhez címzett, döntést kérő "Kérelem" kíséretében.

2.   A doktori fokozat megszerzésének feltételei és a doktori eljárás

2.1.   A doktori fokozat megszerzésének általános feltételeit és az eljárási rendszert a PE Szabályzat tartalmazza. A doktori iskola - az informatikai tudományok sajátosságait figyelembe véve - a minimális publikációs és nyelvvizsga követelményeket, a házi védés szervezését, valamint a társszerzői nyilatkozat előkészítését szabályozza

2.2. A doktori fokozat megszerzésének minimális publikációs követelménye legalább két, SCI impakt faktorral rendelkező, nemzetközi referált idegen nyelvű folyóiratban megjelent cikk. A cikkek meglétét vagy különlenyomat, vagy az elfogadást tanúsító levél és a beküldött kézirat másolata igazolja.

2.3. A minimális publikációs követelmények meglétét a DIT az értekezés beadásával egyidejűleg vizsgálja. Amennyiben a publikációs követelményeket a DIT nem fogadja el, az értekezés nem bocsátható védésre.

2.4.   A doktori fokozat megszerzésének nyelvismereti minimális követelménye angol nyelvből legalább középfokú állami "C" típusú nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű akkreditált nyelvvizsga, valamint további egy nyelvvizsga valamely élő európai nyelvből.

2.5.   A doktori fokozat megszerzésére irányuló eljárást a jelölt kezdeményezi a DIT-hez benyújtott és a PE Szabályzat 9.§-a által előírt mellékletekkel ellátott kérelem segítségével. Ezek részletesen:

a. papíralapon:

- a doktori értekezés 5 egyező, bekötött példányban, az értekezés érdemi része maximum 100 oldal terjedelmű lehet

- a tézisek 5-5 példányban magyarul és angolul

- a jelentkezéskor még be nem nyújtott nyelvvizsga-bizonyítvány hiteles másolata, az eredeti dokumentum bemutatásakor a hitelesítést az OI elvégezheti

b. elektronikusan (pdf-ben):

- a doktori értekezés

- a tézisek magyarul és angolul külön-külön file-ban

- a műhelyvitáról készült jegyzőkönyv és jelenléti ív

- egyes szám harmadik személyben írt, maximum egy oldal terjedelmű önéletrajz

- az értekezés témájához kapcsolódó publikációk jegyzéke, a különlenyomatokkal vagy a közlésre való elfogadásról szóló nyilatkozattal együtt

- a publikációk informatikai vagy matematikai tudományok terén fokozattal nem rendelkező nem külföldi társzerzőinek aláírt nyilatkozata, amelyben hozzájárulnak ahhoz, hogy a közös publikációban bemutatott eredmények a disszertáció részét képezhetik. Ha a publikációban egynél több doktorandusz is szerző, úgy nekik nyilatkozni kell, hogy az értekezésben felhasznált eredmények mennyiben tükrözik az adott jelölt hozzájárulását

- aláírt nyilatkozat a jelölttől, hogy a disszertáció a jelölt önálló munkája, az irodalmi hivatkozások egyértelműek és teljesek

- a témavezető (ha van) aláírt nyilatkozata, hogy az értekezés megfelel a tudományos etika normáinak

- az eljárási díj befizetését igazoló csekkszelvény beszkennelve

- aláírt doktori szigorlatra bocsátási kérelem (a védés csak a szigorlat sikeres letétele után tartható meg)

- aláírt védésre bocsátási kérelem

2.6.   A benyújtandó doktori értekezés házi védését a kutatás helyén, vagy akadémiai (MTA) bizottsági ülés keretében kell megtartani. A házi védésről jegyzőkönyv készül jelenléti ívvel. A jelenléti íven szerepel a résztvevők neve, munkahelye és tudományos fokozata. A házi védésre két, tudományos fokozattal rendelkező bírálót (opponenst) kér fel a kutatóhely (ahol a kutatások folytak) vezetője, vagy az akadémiai bizottság vezetője. Az opponensek írásbeli véleményét csatolni kell a jegyzőkönyvhöz. A házi védésen a doktori iskola legalább két törzstagjának vagy DIT tagjának jelen kell lennie.

2.7.   A házi védésre és a nyilvános védésre meghívót kap az Informatikai Tudományok Doktori Iskola valamennyi oktatója és hallgatója.

3.   A szervezett képzésben résztvevő doktoranduszok (2016 szeptember 1-e előtt megkezdett képzésekre)

3.1. A 2016 szeptember 1-e előtt felvett doktorandusznak 36 hónap tanulmányi idő alatt a DI kreditszabályzatában rögzített módon legalább 180 tanulmányi pontot kell teljesítenie.

3.2.   A más doktori iskolákban - beleértve a külföldi egyetemeket is - teljesített doktori tárgyak a témavezető támogató javaslatára a hallgató DIT által elfogadott munkaterve alapján a képzési tanulmányi pontokba beszámítanak. A teljesítés elfogadásáról a DIT dönt. Nem szükséges DIT elfogadás, ha a hallgató a DI által ajánlott külső tárgyak listájából vesz fel tárgyat.

3.3.   Az abszolutórium kiadását a tanulmányi rendszer adatai alapján a Pannon Egyetem Oktatási Igazgatósága végzi.

3.4.   A szervezett képzésben résztvevő doktorandusz a tanulmányi kötelezettségek sikeres teljesítése után kérheti a DIT-től doktori szigorlati tárgyainak jóváhagyását és a szigorlati bizottság kijelölését a email címre benyújtott kérvénnyel.

3.5. A doktori szigorlat az abszolutórium megszerzését követően az értekezés benyújtására megadott határidőn belül tehető le a szervezett képzésben részt vevő hallgatóknak.

3.6.   A szervezett képzésben résztvevő hallgatók félévenként esedékes beszámolója írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli rész elkészítése alól felmentés nem adható. A beszámolót a témavezetővel véleményeztetni kell, és a hallgató valamint a témavezetője által aláírva pdf-ben a címre elküldeni.

3.7. A szervezett képzésben résztvevő doktoranduszok tanulmányi féléves beszámolójának szóbeli része célszerűen nyilvánosan meghirdetett hallgatói minikonferencia keretében történik, amelyre meghívót kap a DI valamennyi oktatója és hallgatója. A doktoranduszok féléves beszámolójának szóbeli része nyilvános. A szóbeli féléves beszámolási kötelezettség alól - indokolt esetben (betegség, külföldi tartózkodás, stb.) - a doktori iskola vezetője felmentést adhat.

3.8.  A  féléves  beszámolót  egy,  a  doktori  iskola  vezetője  által  felkért  bizottság  írásban értékeli, az értékelést a hallgató és a témavezetője/i, valamint a DIT tagjai kapják meg. A féléves beszámoló elmulasztása, vagy a bizottság „nem megfelelő” értékelése a hallgató állami  ösztöndíjas  státuszának  megszűnését  vonja  maga  után,  azaz  a  hallgató  csak önköltséges formában folytathatja tanulmányait.

3A.   A szervezett képzésben résztvevő doktoranduszok (2016 szeptember 1-e után megkezdett képzésekre)

3A.1. A 2016. szeptember 1-e után megkezdett képzésben a doktorandusznak a PE Doktori Szabályzatának 8/A§-sal összhangban 8 félév alatt 240 tanulmányi pontot kell megszereznie. A képzés két szakaszra, a képzési és kutatási (1-4. félév), valamint a kutatási és disszertációs (5-8. félév) szakaszra oszlik.

3A.2.   A más doktori iskolákban - beleértve a külföldi egyetemeket is - teljesített doktori tárgyak a témavezető támogató javaslatára a hallgató DIT által elfogadott munkaterve alapján a képzési tanulmányi pontokba beszámítanak. A teljesítés elfogadásáról a DIT dönt. Nem szükséges DIT elfogadás, ha a hallgató a DI által ajánlott külső tárgyak listájából vesz fel tárgyat.

3A.3.   Az abszolutórium kiadását a tanulmányi rendszer adatai alapján a Pannon Egyetem Oktatási Igazgatósága végzi.

3A.4.   A szervezett képzésben résztvevő doktorandusz a képzési és kutatási szakasz tanulmányi kötelezettségeinek sikeres teljesítése után jelentkezhet a komplex vizsgára és kérheti a DIT-től a vizsga tárgyainak jóváhagyását és a komplex vizsga bizottságának kijelölését a email címre benyújtott kérvénnyel.

3A.5.   A szervezett képzésben résztvevő hallgatók félévenként esedékes beszámolója írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli rész elkészítése alól felmentés nem adható. A beszámolót a témavezetővel véleményeztetni kell, és a hallgató valamint a témavezetője által aláírva pdf-ben a címre kell elküldeni.

3A.6. A szervezett képzésben résztvevő doktoranduszok tanulmányi féléves beszámolójának szóbeli része célszerűen nyilvánosan meghirdetett hallgatói minikonferencia keretében történik, amelyre meghívót kap a DI valamennyi oktatója és hallgatója. A doktoranduszok féléves beszámolójának szóbeli része nyilvános. A szóbeli féléves beszámolási kötelezettség alól - indokolt esetben (betegség, külföldi tartózkodás, stb.) - a doktori iskola vezetője felmentést adhat.

3.A.7. A féléves beszámolót egy, a doktori iskola vezetője által felkért bizottság írásban értékeli, az értékelést a hallgató és a témavezetője/i, valamint a DIT tagjai kapják meg. A féléves beszámoló elmulasztása, vagy a bizottság „nem megfelelő” értékelése a hallgató állami  ösztöndíjas  státuszának  megszűnését  vonja  maga  után,  azaz  a  hallgató  csak önköltséges formában folytathatja tanulmányait.

4.   Az egyéni felkészülés

4.1.   Az egyéni felkészülés engedélyezésére irányuló kérelmet a DIT-hez kell benyújtani a PE Szabályzat 9.§-a által előírt mellékletekkel és módon, valamint elektronikusan, pdf-ben a címre. A DIT az engedélyezéskor vizsgálja a szakterületi illetékességet, valamint a minimális publikációs és nyelvismereti követelmények teljesítését. Ezek hiányában a kérelmet nem támogatja.

4.2. A minimális publikációs követelményeket egyéni felkészülésre jelentkező jelölt esetén a kérelem beadása előtti utolsó öt évben kell teljesíteni. A GYES-en, illetve GYED-en eltöltött idő nem számít bele ebbe.

4.3. A felvételt nyert jelentkező a doktori képzés kutatási és disszertációs szakaszába kapcsolódik be és vele hallgatói jogviszony létesül.

4.4.   A komplex vizsgát az egyéni felkészülés engedélyezésétől számított legfeljebb fél éven belül lehet letenni, ennek elmulasztása a doktori hallgatói jogviszony megszűnését eredményezi.

4.5.   Az értekezés benyújtására nézve a PE Szabályzat 13.§, valamint jelen szabályzat 2.5. pontja érvényes.

5.   A témavezetők és konzulensek

5.1. Az Informatikai Tudományok Doktori Iskolában doktorandusz témavezetője, valamint egyéni felkészülésben résztvevő doktorjelölt konzulense csak tudományos fokozattal rendelkező, tudományos téma irányítására alkalmas, megfelelő publikációs teljesítménnyel rendelkező személy lehet.

5.2.   A témavezetők, illetve konzulensek alkalmasságát a DIT szervezett képzésben

részt vevő doktoranduszok témavezetőinél a témakiírással egy időben, konzulensek esetében az egyéni felkészülési kérelem elbírálásával egyidejűleg vizsgálja.

5.3. Témavezetők, illetve konzulensek esetében a minimális publikációs követelmény a témavezetői, illetve konzulensi kinevezést megelőző öt évben megjelent két, referált nemzetközi folyóiratban megjelent cikk a doktori iskola által képviselt tudományterületen.

6.     Az Informatikai Tudományok Doktori Iskola tagjai a törzstagok és a törzstag emeritusok.

6.1.   A DIT tagjainak listája szükség szerint változhat a DI Tanácsának döntése alapján. Ez esetben a DIT elnöke kezdeményezi az EDT elnökénél a szükséges kinevezés(eke)t és/vagy felmentés(eke)t.

6.2. A DI tagjai minden további vizsgálat nélkül jogosultak doktori tárgy meghirdetésére az iskola szervezett képzésben résztvevő doktoranduszai számára. Ugyancsak minden további vizsgálat nélkül lehetnek doktoranduszok témavezetői, valamint egyéni felkészülésben résztvevő doktorjelöltek konzulensei.

6.3.   A DI tagjai meghívót kapnak a DI keretében lefolytatott nyilvános védésekre, valamint a doktoranduszok féléves szóbeli beszámolójára. ,

7. A habilitáció

7.1. A Tudományági Doktori és Habilitációs Tanács

A PE Habilitációs Szabályzatával összhangban a PE Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsa az informatikai tudományágban Tudományági Doktori és Habilitációs Tanácsot (a továbbiakban THDT) hozott létre az alábbi tagok felkérésével:

Elnök:            Hangos Katalin egyetemi tanár, DSc

Belső tagok:   Hartung Ferenc egyetemi tanár, DSc

                               Tuza Zsolt egyetemi tanár, DSc

Külső tagok:   Pap László professor emeritus, DSc

                               Szederkényi Gábor egyetemi tanár, DSc

7.2. .   A habilitáció megszerzésének általános feltételeit és az eljárási rendszert a PE Habilitációs Szabályzat tartalmazza. A doktori iskola - az informatikai tudományok sajátosságait figyelembe véve - a habilitáció informatikán belüli szűkebb tudományágát, a minimális publikációs követelményeket, valamint a tudományos utánpótlás nevelésben való minimális részvételt szabályozza.

7.3. A habilitáció szűkebb tudományterülete
Az Informatikai TDHT az informatikai tudományágon belül kiemelten a DI kutatási főirányaihoz illeszkedő tudományterületeken fogad be habilitációs kérelmeket. A DI mindenkori kutatási főirányait a DI honlapja tartalmazza, ezek az alábbiak:

            Dinamikus rendszerek és irányításuk elmélete

            Diszkrét struktúrák és algoritmusok

            Kép- és jelfeldolgozás

            Nagy műszaki rendszerek és folyamatok optimalizálása

            Orvosi és egészségügyi informatika

Egyéb informatikai tudományterületeken a befogadásról a THDT dönt.

A habilitáció szűkebb tudományterületét vagy tudományterületeit a habilitációs kérelemben meg kell jelölni.

7.4. A habilitáció publikációs követelményei informatikai tudományágban a PE Habilitációs Szabályzata szerint az akadémiai doktori cím elnyerésével egyenértékű publikációs teljesítmény. Ezt az MTA Műszaki Tudományok Osztályának "B" kategóriás követelményei szerint értelmezzük, amely megszabja a publikációk és hivatkozások elvárt mennyiségi és minőségi szintjét (Q és I-értékszámok) az alábbiak szerint:

            Q-értékszám minimum 10 , Összetevői:

                        Tudományos cikk társszerzőkkel korrigálva (min: 5)  

                        Tudományos könyv társzerzőkkel korrigálva ( max: 2)

                        Kiemelkedő alkotás társzerzőkkel korrigálva (max: 3)

            I-értékszám: minimum 60 független hivatkozás könyvben, könyvfejezetben,

                        folyóiratcikkben vagy konferenciakiadványban

A fenti követelmények teljesítését a jelölt MTMT-beli adatai alapján kell bemutatni a habilitációs kérelemben.

7.5. További publikációs követelmény, hogy a jelöltnek a habilitációs kérelem beadását megelőző öt évben - a MAB törzstagi követelményeinek megfelelően - referált nemzetközi folyóiratban vagy nívós referált nemzetközi konferencia kiadványban megjelent 5 közleményének kell lennie a habilitációs kérelemben megjelölt informatikai tudományterületen.

7.6. A habilitáció minimális utánpótlás-nevelési feltétele, hogy a jelöltnek legyen informatika tudományágban legalább egy végzett doktorandusza (társ-témavezetéssel is lehet), vagy legalább egy folyamatban lévő doktori témavezetése.

7.7. A habilitációs kérelmet és mellékleteit a PE Habilitációs Szabályzat szerinti módon papír alapon az Oktatási Igazgatósághoz, egyidejűleg elektronikus úton pedig a DI titkárához kell benyújtani a e-mail címre.

7.8. A habilitációs kérelem elektronikus úton történő benyújtásakor a dokumentumokat egybe szerkesztve, egy tartalomjegyzékkel ellátott pdf file formájában kérjük elküldeni. A 7.4. pont szerinti Q és I értékszámok kiszámításához használt publikációs adatokat (pl. impakt faktorok) külön is kérjük megadni.

Rövidítések jelentése:

DI                                         Pannon Egyetem Informatikai Tudományok Doktori Iskola

DIT                                       Pannon Egyetem Informatikai Tudományok Doktori Iskola Tanácsa

EDHT                                    Pannon Egyetem Doktori és Habilitációs Tanácsa

PE                                        Pannon Egyetem

PE Szabályzat                        Pannon Egyetem Doktori Szabályzata

PE Habilitációs Szabályzat       Pannon Egyetem Habilitációs Szabályzata

                                                                                                                                                                                                                                                          

Elfogadta a Pannon Egyetem Informatikai Tudományok Doktori Iskola Tanácsa

2016. október 13-i ülésén

a sárgával kiemelt hátterű módosításokat elfogadta a Pannon Egyetem Informatikai Tudományok Doktori Iskola Tanácsa 2017. január 27-i ülésén.

thumb eu-kezikonyvbol
thumb magyarorszag megujul
thumb szechenyi-720x250
Copyright © 2017 Pannon Egyetem, minden jog fenntartva!
Sitemap

Az oldal cookie-t használ a felhasználói élmény javítása érdekében. Elfogadásával hozzájárul a cookie-k gyűjtéséhez. A cookie-król bővebben: wiki.