Az Informatikai Tudományok Doktori Iskola Minőségbiztosítási Terve

A Pannon Egyetem Informatikai Tudományok Doktori Iskolájának minőségbiztosítási rendszere a Pannon Egyetem Szenátusa által 2016. szeptember 29-én elfogadott "Doktori Szabályzat" című dokumentum (PE Szabályzat) 22.§-ában szereplő minőségbiztosítási alapelvekre épül, azonban néhány elemében a minőségi elvárások vonatkozásában további szigorítást alkalmazunk. Ez a PhD képzés minőségét meghatározó öt elemre vonatkozik: a felvételi vizsgára, a képzés tanulmányi részére, a képzés kutatási részére és a témavezetésre, a komplex vizsgára, valamint a fokozatszerzésre.

A minőséget meghatározó valamennyi tevékenységre vonatkozó felügyeletet az Informatikai Tudományok Doktori Iskola Tanácsa látja el az Informatikai Tudományok Doktori Iskola Működési Szabályzatában meghatározott kritériumoknak és elveknek megfelelően.

 1. Felvételi vizsga

A felvételi eljárás során meghatározó szerepet játszik a jelölt tanulmányi előmenetele, nyelvtudása, korábbi tudományos tevékenysége (TDK eredmények, publikációk), valamint a felvételi vizsgán nyújtott teljesítménye. A Műszaki Informatikai Karon az egyetemi képzés során a legkiválóbb hallgatók felkészítése folyik, amely során a hallgatók már a BSc tanulmányaik késői szakaszától intenzív foglalkozások keretében végzik tudományos munkájukat a mesterképzés és PhD-képzés ésszerű integrációja keretében. Az előkészítő tanulmányok és az egyénileg konzultált tárgyak (Projekt labor, Mérnöki tervezés, Diplomamunka) alatt érdeklődő és tehetséges hallgatóink megfelelően felkészülhetnek a PhD-felvételre.

 1. A képzés tanulmányi része

A hallgató egyéni tanterv szerint végzi tanulmányait, a munkatervet a Tudományági Doktori és Habilitációs Tanács (továbbiakban TDHT) fogadja el.

A doktoranduszok a tantárgyak kiválasztásánál a Pannon Egyetem, illetve bármely más hazai vagy külföldi informatikai tárgyú képzés doktori tárgyaiból választhatnak témavezetőjükkel egyeztetve, hiszen a Doktori Iskola oktatási rendszere az informatika interdiszciplináris jellege és az informatikai tudomány globális szerveződése miatt elismeri, sőt támogatja a hallgatók áthallgatását más doktori programok tárgyaira. Külső tárgyak felvételéhez a HBDT hozzájárulása szükséges.

A DI a tantárgyakat tantárgycsoportokba rendezi, minden tantárgycsoporthoz tartozik egy alaptárgy, amelyet a komplex vizsgánál alaptárgyként választani lehet. A tantárgycsoportokhoz a HBDT külső ajánlott doktori tárgyak listáját is megadja, amelyeket előzetesen minőségileg akkreditál. Ezen ajánlott tárgyak felvételéhez nem szükséges a HBDT hozzájárulása.

 1. A képzés kutatási része és a témavezetés

Témavezetést csak tudományos fokozattal rendelkező, magas színvonalú tudományos tevékenységet végző oktatók, kutatók végezhetnek. A témák kiírását megelőzően a Doktori Iskola Tanácsa dönt a nem törzstag témavezetők alkalmasságáról. A témavezetővel szemben támasztott alapvető követelmény, hogy a téma meghirdetését megelőző öt évben tudományos teljesítményének meg kell haladnia a témavezetett hallgatói fokozatszerzéséhez szükséges publikációs követelményeket.

A Doktori Iskola a hallgatók előrehaladását évente kétszer megrendezett, féléves és éves beszámolóin követi nyomon, amelyeken a doktoranduszok kötelező jelleggel számolnak be kutatási tevékenységükről és annak eredményeiről. Mind a félév végi, mind a tanév végi beszámoló angol nyelven történik. A beszámolók bizottságai a hallgatókat írásban értékelik, s az értékelést mind a hallgatókhoz, mind témavezetőikhez eljuttatják.

Az Informatikai Tudományok Doktori Iskola magas színvonalú működésének garantálása érdekében a féléves és éves beszámolók nyilvános meghirdetésre kerülnek a Műszaki Informatikai Kar és a DI honlapján, valamint közzétesszük a Pannon Egyetem nyilvánossága számára is.

Kredit-elismerés csak az MTMT rendszerben rögzített publikációért jár.

 1. Komplex vizsga

A komplex vizsga minőségét a tárgyválasztásnál alkalmazott, a Doktori Iskola Működési Szabályzatában rögzített szabályok biztosítják. E szerint alaptárgyként csak olyan tárgy választható, amelynek tárgycsoportjából a hallgató tanulmányai alatt legalább két tárgyat sikeresen teljesített. Az alaptárgyi vizsga vizsgáztatója minden esetben egyetemi tanár vagy professzor emeritusz, aki lehetőleg az alaptárgy tárgyfelelőse.

Az Informatikai Tudományok Doktori Iskola magas színvonalú működésének garantálása érdekében valamennyi komplex vizsga nyilvános meghirdetésre kerül a Műszaki Informatikai Kar és a DI honlapján, valamint közzétesszük a Pannon Egyetem nyilvánossága számára is.

 1. Fokozatszerzés

A PhD-fokozat megszerzéséhez a kutatás eredményeit a Doktori Iskola Működési Szabályzatában rögzített szigorú feltételek szerint kell publikálni. Ehhez hallgatónként legalább kettő – az informatikai tudományok tudományterületen PhD-fokozat megszerzéséhez fel nem használt, rangos nemzetközi folyóiratban (science citation index által jegyzett) megjelent – publikáció szükséges, amely egyúttal a publikációk minimális számát is meghatározza. A Doktori Iskola a hallgatók védésre bocsátása előtt minden esetben habitusvizsgálatot végez.

A PhD értekezések minőségi színvonalának fenntartása érdekében a DI az értekezés legalább egyik bírálójaként egyetemi tanárt vagy professzor emerituszt kér fel.

A PhD védések minőségének biztosítása érdekében a védési bizottság elnöke minden esetben a DI egyetemi tanár vagy professzor emeritusz törzstagja.

Az Informatikai Tudományok Doktori Iskola magas színvonalú működésének garantálása érdekében valamennyi védés nyilvános meghirdetésre kerül a Műszaki Informatikai Kar és a DI honlapján, közzétesszük a Pannon Egyetem nyilvánossága számára is, valamint a doktori.hu adatbázisban is.

Rövidítések jelentése:

DI                               Pannon Egyetem Informatikai Tudományok Doktori Iskola

DIT                             Pannon Egyetem Informatikai Tudományok Doktori Iskola Tanácsa

PE                               Pannon Egyetem

PE Szabályzat              Pannon Egyetem Doktori Szabályzata

                                                                                                                                                                                                                                                          

Elfogadta a Pannon Egyetem Informatikai Tudományok Doktori Iskola Tanácsa

2016. október 13-i ülésén

University of Pannonia – Doctoral School of Information Science and Technology

Training Programme

for those who start their PhD course in September 2016

Content

 1. The elements of the PhD course and the periods of the training
 2. Study part
 3. Research part
 4. Reports and teaching activity
 5. The complete exam

This regulation was accepted on 11th May 2016

 

1.The elements of the PhD course and the periods of the training

The elements of the PhD course are the studies, the research activity, the reports and the teaching activity. These activities are controlled by the Doctoral School (later DS) and the fulfilments are approved by giving credits.

The training has two periods:

 • study-research period (1-4th semesters, 120 credits)
 • research-dissertation period (further 4 semesters, further 120 credits)

Further 240 credits have to be gained by

 1. acquiring the compulsory material in the study-research period – at least 48 credits
 2. publishing – at least 120 credits from which at least 30 credits in the study-research period
 3. reporting - at least 55 credits from which at least 15 in the study-research period
 4. teaching - the further 17 credits can be gained by teaching or by any activity supporting the doctoral education

Working plan of the students

The PhD programme is carried out by individual curriculum. The curriculum has to be prepared in the first semester by the help of the supervisor by observing the rules of the Doctoral School. Furthermore it has to be sent to the e-mail address. The working plan has to be approved by the Doctoral School Board.

 • the working plan has to contain those subjects which the student wants to attend in order to fulfil the study requirements. Students can attend any courses which are announced by the Doctoral School of the Information Technology an Science or any other doctoral school of information technology- Courses from similar subject areas (e.g computer science, mathematics, engineering) can be attended as well with the agreement of the supervisor and that of the Doctoral Board of Doctoral School of Information Science and Technology.

Students can (should) register for courses announced at foreign universities.

In case of all subjects points as follows have to be provided

 • title of the course
 • name of the tutor
 • place of the announcements (university, doctoral schools or major)
 • number of credits
 • its schedule

The courses announced by the doctoral schools have to be represented on the homepage of the doctoral school (http://mik.uni-pannon.hu/di) together with the tutor’s contacts and with the curricula.

 • the research plan has to be submitted
  • electronically to the e-mail address () of the doctoral school (in pdf) with the student’s signature and the supporting signature of the supervisor
 • the research plan is approved by the board of the doctoral school till the end of the second semester at the latest.
 1. Educational part of the PhD course

Courses announced by the doctoral school are grouped into subject field as follows:

 1. Image recognition, presentation and processing,
 2. Medical informatics systems,
 3. System and control theory,
 4. Optimization of large-scale industrial systems and processes
 5. ,Discrete structures and algorithms

Each subject field has a syllabus which is vital for fulfilling the requirements of the theoretical exam. Its announced courses prepare students for the exam.

The Doctoral Board of the Doctoral School accepts only those courses at the registration for the complete exam, whose offer at least 2 courses have been fulfilled successfully from.

A list of outer subjects of similar fields belongs to each subject fields. These subjects are accepted automatically as equal to those announced by the doctoral school.

Those subjects can be registered which are different from the subjects of the outer subjects if the supervisor agrees. In this case this agreement has to be sent to the head of the doctoral school together with the

 • subjects title
 • name of the tutor
 • place of the course (university, doctoral school)
 • syllabus.

All the subjects worth equally 8 credits. Students have to fulfil at least 48 credits in the first phase (study-research phase) of the study.

No study credits can be received by fulfilling subjects in the second phase (research-dissertation phase). Exception can be made by the permission of the head of the doctoral school in case of international PhD courses (e.g Summer School).

 1. Independent research activity

This phase is the most important part of the doctoral study.

Credits can be received by the publication activity as follows (120 study credits at least):

 • an article published in an international journal having ISSN number, registered in SCI in English language worth 50 credits/piece
 • an article published in an international journal having ISSN number in English language worth 20 credits/piece
 • conference presentation in English at an international conference with a complete; 4 page long proceedings worth 20 credits/piece
 • Conference presentation in English at an international conference with an extract worth 10 credit/piece.

In the lack of the resignation statement of the co-author the credits will be divided among the non-foreigner authors having no PhD degree.

 1. Reports and teaching activity

PhD students have to present their progress in each semester orally as well as in writing as well The doctoral school gives credits for fulfilling the reports in the way as follows:

-  in the first three semesters: 5-5 credits

-   from the fifth till the eighth semester : 10-10 credits

 • Study credit by teaching

Maximum 45 credits can be given to students for teaching activity (contact lessons, test-supervision, test-correction, training, seminar, laboratory, thesis consultation), 6 credits can be given in each semester.

Students cannot be obliged to do tuition. The training activity is evaluated either by the head of the department or by the teacher responsible for the lecture, he/she proposes the credit.

Fulfilling 15 contact lessons (1hour/week) means 2 credits.

 • Activities assisting the doctoral education

Maximum 20 credits can be given to students for activities assisting the doctoral education (being a secretary at defences, at final exams, at PhD presentations or organising workshops), but maximum 5 credits can be given in each semester.

The activities assisting doctoral education carried out by the students are certified by the head of the doctoral school who proposes the number of credits. A certified activity worth 5 credits.

 1. The complex exam

The conditions of letting a student take the complex exam are as follows:

 • to fulfil at least 90 credits in the first 4 semesters
 • to have at least 30 credits for publications
 • to have 48 credits for education (except those who prepare individually, as their student status begins with applying for the complex exam and with accepting it)

The complex exam has to take place in public. The examination board needs to consist of at least 3 members, whose third cannot be employed by the institute operating the doctoral school.

The president of the examination board can be a professor, a professor emeritus or a doctor of science. All the members of the board have scientific degree. The supervisor has no right to vote. The supervisor sends the evaluation about the student’s fulfilment to the president of the board at least one week before the exam.

The complex exam consists of two parts; one is the theoretical part, which examines the theoretical knowledge of the student. The other part is the dissertation part, where the student has to present his/her scientific improvement.

During the theoretical part the examinee has to take two exams in two subjects:

 • one in a major subject, whose list can be found in the doctoral school’s training programme titled “Educational part of the PhD part” and on the homepage of the doctoral school and
 • in a minor subject (basic subject) which can be chosen without restriction from the list of the subjects in the field of informatics announced by the doctoral school or announced by any accredited doctoral school of information technology.

The examinee has to take an exam at least in two subjects in the minor subject belonging to the complex exam.

In the second part of the complex exam the examinee has to present his/her knowledge about the literature, the research results, the research plan for the second phase of the doctoral training and the schedule of preparing the thesis and publishing the results have to be presented. The lecture touches upon the significances of the scientific results, upon its innovative content, upon its research technology motivation if relevant and its practical applicability of the results. The examinee has to submit the summary of his/her results and the publications to the board electronically at least one week before the exam.

The members of the examination board evaluate the theoretical and the thesis part separately. The complex exam is successful if the majority of the members evaluate the two parts successful. In case of an unsuccessful theoretical exam the examinee can repeat the exam once more in the current exam period. The thesis part cannot be repeated in the current exam period.

A record with textual evaluation has to be prepared about the complex exam. The result of the exam has to be announced on the day of the oral exam.

The result of the complex exam cannot be included in the final ranking of the doctoral degree, but it is a prerequisite of entering the second phase of the training.

the project is supported
hungarys renewal
szechenyi plan
Copyright © 2017 - University of Pannonia, Faculity of Information Technology

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more from cookie.